Warto wiedzieć
Baseny termalne

pozyczka online

Facebook

YouTube

Warto wiedzieć

Energią geotermalną nazywamy energię pochodzącą z wnętrza Ziemi, zakumulowaną w systemach hydrotermalnych lub gorących suchych skał (Hot Dry Rock), przy czym wyróżnia się energię pierwotną będącą pozostałością po procesach formowania się planety oraz energię powstającą w wyniku procesów rozpadu pierwiastków promieniotwórczych. Według ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. wody geotermalne to wody podziemne, które na wypływie z ujęcia mają temperaturę nie mniejszą niż 20ºC. W Polsce mamy 19 udokumentowanych złóż wód termalnych oraz miejsc uzdrowiskowych, w…
Dwoma podstawowymi sposobami korzystania z zasobów energii geotermalnej są: • Pośrednie, do wytwarzania energii elektrycznej. Służą do tego złoża wysokotemperaturowe. Oprócz złóż wód, bardziej pożądane są złoża par geotermalnych. • Bezpośrednie, obejmujące szeroki zakres temperatur, gdzie ciepło wykorzystywane jest bez dodatkowych przemian. Przykładowo do ciepłownictwa, rolnictwa (podgrzewanie gleby, ogrzewanie szklarni, suszenie żywności), rekreacja, balneoterapia, hodowle ryb ciepłolubnych i szereg innych zastosowań. Aby jak najlepiej wykorzystać energię zawartą w wodach geotermalnych, buduje się tzw. systemy kaskadowe. Każdy kolejny proces, potrzebuje wody…
Prawo Geologiczne i Górnicze z dnia 9 czerwca 2011 wprowadziło liczne ułatwienia, celem wsparcia rozwoju geotermii w Polsce.  Przede wszystkim eksploatacja wód termalnych jest zwolniona z opłat. Nie obowiązuje dodatkowo opłata za informacje geologiczna na etapie projektowania ujęcia. Opłata na korzystanie z informacji geologicznej w celu wydobywania wód geotermalnych jest obniżona zgodnie z ostatnią zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie do 31 grudnia 2020r- do 1% jej…
Istnieje wiele przesłanek ekonomiczno-gospodarczych, które przemawiają za pozyskiwaniem wód geotermalnych jako przyszłościowego, alternatywnego źródła energii. Jedną z ważniejszych właściwości wody geotermalnej jest jej efektywność. Oznacza to, że cena jednostki ciepła jest stabilna w czasie. Cecha ta sprzyja atrakcyjności ekonomicznej tego nośnika energii – wzrost ceny energii cieplnej pozyskiwanej ze źródeł geotermalnych zależy jedynie od poziomu wskaźnika inflacji. Jest to zatem możliwość uniezależnienia się systemu zaopatrywania w energię cieplną od wzrostu cen innych nośników energii, gdy zakład ciepłowniczy korzysta z własnego,…
Energia geotermalna jest jednym z alternatywnych, tak zwanych czystych ekologicznie źródeł energii. Jej kluczowe cechy, takie jak odnawialność i wielkość zasobów sprawiają, że jest to bogactwo praktycznie niewyczerpalne (możliwe do długotrwałego wykorzystania).   Poprzez zatłaczanie wody odpadowej następuje eliminacja negatywnych czynników niszczących środowisko – termicznych, chemicznych i osiadania gruntu, jednocześnie zasilany jest zbiornik geotermalny, przez co przedłuża się istnienie zasobów wód.   Wykorzystanie energii geotermalnej nie wpływa negatywnie na stan środowiska przyrodniczego w porównaniu ze stosowaniem konwencjonalnych źródeł energii i…