Efektywność energii geotermalnej

Istnieje wiele przesłanek ekonomiczno-gospodarczych, które przemawiają za pozyskiwaniem wód geotermalnych jako przyszłościowego, alternatywnego źródła energii. Jedną z ważniejszych właściwości wody geotermalnej jest jej efektywność.

Oznacza to, że cena jednostki ciepła jest stabilna w czasie. Cecha ta sprzyja atrakcyjności ekonomicznej tego nośnika energii. Wzrost ceny energii cieplnej pozyskiwanej ze źródeł geotermalnych zależy jedynie od poziomu wskaźnika inflacji. Jest to zatem możliwość uniezależnienia się systemu zaopatrywania w energię cieplną od wzrostu cen innych nośników energii, gdy zakład ciepłowniczy korzysta z własnego, lokalnego źródła energii.
Powtórne wykorzystywanie starych otworów wiertniczych, pozostawionych po działalności poszukiwaniu i eksploatacji ropy naftowej i gazu ziemnego jest dobrym rozwiązaniem dla przeprowadzania projektów geotermalnych. Doświadczenia zagraniczne i polskie pokazują, że jest to możliwe do zrealizowania. Przemawiają za tym następujące względy: duża liczba takich odwiertów, które są do dyspozycji (przez co dany obszar jest już stosunkowo dobrze rozpoznany). Innym aspektem jest możliwość znacznego obniżenia kosztów inwestycji. Zamiast wysokich kosztów wykonania nowego odwiertu ponieść trzeba jedynie koszty przygotowania, przystosowania i ponownego „otwarcia” otworu do eksploatacji wód geotermalnych. Szczególne znaczenie do takiego zastosowania mają stare otwory, które znajdują się w pobliżu potencjalnych odbiorców (np. obszarów zamieszkałych, przemysłowo-usługowych). Ma to związek z nieopłacalnym przesyłem energii cieplnej na duże odległości.

Fot. Diagram Lindala, źródło: Geotermia Uniejów

Gospodarcze aspekty rozwoju geotermii
Jednym z niewątpliwie pozytywnych aspektów zagospodarowania wód geotermalnych jest możliwość ich wielokierunkowego wykorzystania w różnych dziedzinach gospodarki (poprzez kaskadowy odbiór ciepła). Większość funkcjonujących w Polsce zakładów geotermalnych wykorzystuje wody i energię geotermalną w sposób wszechstronny, do różnych celów. Wody geotermalne znajdują zastosowanie m.in. w ciepłownictwie, balneologii oraz rekreacji. Stosuje się je także w warzywnictwie (ogrzewanie upraw szklarniowych), rolnictwie, hodowli ryb ciepłolubnych, suszarnictwie i do podgrzewania gruntów.
Źródło: GLOBEnergia 1/2009 Karolina Smętkiewicz
Chcesz wiedzieć więcej o odnawialnych źródłach energii? GLOBEnergia zaprasza!
Chcesz być na bieżąco z nowościami z kompleksów basenów termalnych? Kliknij tutaj!